ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
2836 ترانسفیوژن خون و فرآورده های خونی دانشگاه علوم پزشکی اهواز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1398/03/01
2530 مقدمات تفسیر رادیوگرافی ساده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اهواز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/01/15
2279 نفروپاتی دیابتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/12/15
2278 نگهداری دارودرخانه وداروخانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/12/15