ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
ترانسفیوژن خون و فرآورده های خونی
از تاریخ 1398/03/01 لغایت 1401/03/01
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مقدمات تفسیر رادیوگرافی ساده قلب و عروق
از تاریخ 1397/01/15 لغایت 1400/01/15
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نفروپاتی دیابتی
از تاریخ 1395/12/15 لغایت 1398/12/15
دانشگاه علوم پزشکی اهواز   |   مطالعه محتوا
نگهداری دارودرخانه وداروخانه
از تاریخ 1395/12/15 لغایت 1398/12/15
دانشگاه علوم پزشکی اهواز   |   مطالعه محتوا

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید